بینایی ماشین

فناوری بینایی ماشین راهکاری سریع، دقیق و به صرفه به منظور کنترل کیفیت سیم و کابل تولید شده ارائه  می نماید. نقشه شماتیک یک سیتم بینایی ماشین که به منظور کنترل کیفیت کابل استفاده می شود در  تصاویر زیر نشان داده شده است. تصویر زیر یک مجموعه بینایی ماشین  برای کنترل کیفیت کابل  را نشان […]